Online Marketing

Online Marketing

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทาการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ทาให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะ นาสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ขยายวงกว้าง

PACKAGE ONLINE MARKETING

รับทำ

page facebook

5,599 ฿

รับทำ

instagram

5,599 ฿

รับทำ

line oA

5,599 ฿