Online Advertising

Online Advertising

โฆษณาออนไลน์คือการลงโฆษณาเพื่อโปรโมตธุรกิจของเรา โดยใช้เครือข่าย อินเทอร์เน็ตหรือโลกออนไลน์เป็นเครื่องมือและยังถือเป็นส่วนหนึ่งของ Online Marketing หรือ การตลาด ออนไลน์โดยเป็นการทาการตลาดด้วยการลงโฆษณา ซึ่งแม้ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณา แต่ก็ช่วยโปรโมตธุรกิจ ได้ดีที่สุด

แปลได้ตรงตัวเลยก็คือ การตลาดคอนเทนต์โดยขยายความได้ว่าการทาการตลาดที่ใช้คอนเทนต์เป็นมีเดีย หรือเครื่องมือสาหรับผู้ทาส่งสารต่อไปยังผู้รับ ก็คือการที่แบรนด์จะสื่อสารกับผู้อ่านที่เป็นลูกค้านั่นเอง จะ เรียกว่า Content คือเครื่องมือชิ้นหนึ่งสาหรับการทาการตลาดก็คงไม่ผิด โดยคาว่า Content นั้นเราไม่ได้พูดถึง บทความ แคปชั่น ที่เป็นตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว

PACKAGE Content

รับทำโฆษณา

facebook

4,888 ฿

รับทำโฆษณา

instagram

4,888 ฿

รับทำโฆษณา

line office

5,590 ฿